Koszyk Wartość: 0.00 | Bilety: 0 | Karnety: 0 | Vouchery: 0 | Towary: 0
PL    EN

Zasady bezpieczeństwa uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii Covid-19

 
Słowniczek pojęć:
Teatr – Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Wydarzenie – wydarzenie artystyczne organizowane w Teatrze
Widz/Widzowie – uczestnik/uczestnicy Wydarzenia

1. Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

2. W czasie przebywania na terenie Teatru, każdy Widz jest zobowiązany do:
    (1) zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,
    (2) używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru oraz
    (3) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), zapewnionymi we własnym zakresie.

3. W czasie przebywania na widowni Widz jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), zapewnionymi we własnym zakresie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku Widzowi nie przysługują w stosunku do Teatru żadne roszczenia.

4. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru osobie, która, pomimo zwrócenia jej uwagi, nie stosuje się do zobowiązań, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku Widzowi nie przysługują w stosunku do Teatru żadne roszczenia.

5. Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Teatru. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożności wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie złożone na miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia. W takim przypadku Widzowi nie przysługują w stosunku do Teatru żadne roszczenia.

6. Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

7. Teatr umożliwia na prośbę zainteresowanego pomiar temperatury.

8. Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2020 z dnia 6 czerwca 2020 r.
 
9. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie. Miejsca siedzące będą organizowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, jest osobą ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).

10. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Wydarzenia.

11. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.

12. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu przed Wydarzeniem, podczas Wydarzenia oraz po zakończeniu Wydarzenia.

13. W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni uprawiona jest do powstrzymania widza przed wejściem na widownię i poinformowania koordynatora ds. zdrowia Teatru pełniącego dyżur na Wydarzeniach, który podejmuje decyzję o ewentualnym odosobnieniu widza i powiadomieniu odpowiednich służb medycznych/sanitarnych.

14. Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru.

15. Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru.

16. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowania dystansu 2 metrów.

17. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście – w podziale na możliwie największą liczbę wejść.

18. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą najpierw osoby starsze.