Koszyk Wartość: 0.00 | Bilety: 0 | Karnety: 0 | Vouchery: 0 | Towary: 0
PL    EN

Zasady bezpieczeństwa uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii Covid-19

 
Słowniczek pojęć:

Teatr – Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

Wydarzenie – wydarzenie artystyczne organizowane w Teatrze

Widz/Widzowie – uczestnik/uczestnicy Wydarzenia

1.    Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 
2.    W czasie przebywania na terenie Teatru, każdy Widz jest zobowiązany do:
      1)    zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób;
      2)    używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru;
      3)    zakrywania szczelnie ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi we własnym zakresie
- chyba, że co inne wynika z powszechnie  obowiązujących przepisów prawa.
3.    W czasie przebywania na widowni Widz jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi we własnym zakresie.
4.    Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
      1)    dziecka do ukończenia 5 roku życia;
      2)    osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
             a)    całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim;
             b)    trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
             c)    zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia
- chyba, że co inne wynika z powszechnie  obowiązujących przepisów prawa.
5.    Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa  w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku Widzowi nie przysługują w stosunku do Teatru żadne roszczenia.
6.    Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do budynku Teatru osobie, która, pomimo zwrócenia jej uwagi, nie stosuje się do zobowiązań, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku Widzowi nie przysługują w stosunku do Teatru żadne roszczenia.
7.    Teatr umożliwia na prośbę Widza pomiar temperatury ciała.
8.    Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.
9.    Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż dopuszczalnej na mocy przepisów prawa liczby miejsc na każde Wydarzenie.
10.    Teatr może wyznaczyć miejsca siedzące naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca – o ile przepisy powszechnie obowiązująca tak stanowią.
11.    Obowiązek udostępnienia ograniczonej liczny miejsc oraz obowiązek zachowania odległości, nie dotyczy:
       1)    widza, który uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
       2)    widza, który uczestniczy w Wydarzeniu, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
       3)    osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
12.    Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
13.    Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu przed Wydarzeniem, podczas Wydarzenia oraz po zakończeniu Wydarzenia – do momentu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
14.    Osoby zarażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie
mogą brać udziału w Wydarzeniu.
15.    Widz zobowiązany jest do okazania pracownikowi Teatru zaświadczenia/certyfikatu o tym że jest osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19. W przypadku braku zaświadczenia/certyfikatu Widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że jest osoba zaszczepioną przeciwko COVID-19.
16.    Za „osobę zaszczepioną przeciwko COVID-19” uznaje się osobę, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia.
17.    W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura),  obsługa widowni uprawiona jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię.  
18.    Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym  przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru.
19.    Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru.
20.    W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowania dystansu 2 metrów.
21.    Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście – w podziale na możliwie największą liczbę wejść.
22.    W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu  będą najpierw osoby starsze.
23.    Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszych zasad.